სოციალური ინკლუზია & დაცვა

სოციალური ინკლუზია & დაცვა

ჩეხეთის რესპუბლიკაში მიღებული მდიდარი გამოცდილების საფუძველზე, PIN-ი ახდენს ეფექტური მექანიზმების დანერგვას ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის კოორდინაციის ხელშეწყობის , სოციალური სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების და სასოფლო რეგიონებში სერვისების მაქსიმალური მისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით; PIN-ის მიზანს ასევე წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა. გრანტების, ტრენინგების და სემინარების საშუალებით, PIN ახდენს სოციალურად დაუცვ ელი ადამიანების დამწყები ბიზნესების ხელშეწყობას და სოციალური საწარმოების დაფუძნებას. ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა დოკუმენტური ფილმების მეშვეობით ცნობიერების ამაღლება და მოსახლეობაში დებატების პროვოცირება, PIN-ი ცდილობს დაარღვიოს სოციალურად დაუცველი ჯგუფების მიმართ საზოგადოებაში არსებული სტიგმა.


სრული ტექსტი ნაკლები ტექსტი

დასრულებული ჰუმანიტარული პროგრამები

შშმ ახალგაზრდების სოციალური ინკლუზიის მხარდაჭერა

შშმ ახალგაზრდების სოციალური ინკლუზიის მხარდაჭერა

პროექტის მიზანია სოციალურად დაუცველი და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა. პროექტი თანხვედრაშია საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტთან დააკმაყოფილოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე ზრუნვის საერთაშორისო სტანდარტი.   

პროექტის მიზანია მიაღწიოს პოზიტიურ ცვლილებებს ეროვნულ დონეზე. პროექტის ერთ-ერთი უმთავრესი აქტივობა ერთი უმთავრესი აქტივობა იქნება სახელმწიფო ინსტიტუტების კვალიფიკაციის ამაღლება და მათი არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა. პროექტი იზრუნებს შეზღუდული უნარის მქონე ახალგაზრდების უნარების განვითარებაზე რაც მათ მისცემს შესაძლებლობას დასაქმდნენ.

რეინტეგრაციის მხარდაჭერა ბიზნესის, დასაქმების და პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობით.

რეინტეგრაციის მხარდაჭერა ბიზნესის, დასაქმების და პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობით.

ტექნიკური და ფინანსური დახმარება საფრანგეთიდან დაბრუნებული მიგრანტებისათვის  ბიზნესის დაწყებაში, დასაქმებაში, პროფესიის დაუფლებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაში, რათა შეძლონ შემოსავლის მიღება და დამკვიდრება საქართველოში.

პროექტის სამიზნე ჯგუფი:
საფრანგეთიდან დაბრუნებული მიგრანტები.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგი: 
საფრანგეთიდან, კანონიერად დაბრუნებულ მიგრანტებს აქვთ ხელშეწყობა საქართველოში მუდმივად დასამკვიდრებლად, მათი შესაძლებლობების და საჭიროებების შესაბამისად შემოსავლის მიღების მიზნით, ბიზნესის წამოწყებით, პროფესიული და/ან კვალიფიკაციის ასამაღლებელი  შესაძლებლობების უზრუნველყოფით.